Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร : วัดเทพธิดารามวรวิหาร (วัดเทพธิดาราม) ตั้งอยู่ที่ ริมถนนมหาไชย
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : วัดเทพธิดารามวรวิหาร (วัดเทพธิดาราม)


-ข้อมูล วัดเทพธิดารามมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีน ในวัดมีตุ๊กตาจีนจำหลักทั้งรูปสัตว์และรูปคน ที่น่าสนใจ คือ บางตัวสลักเป็นรูปหญิงไทยไว้ผมปีกแบบโบราณนั่งอุ้มลูก
-ที่อยู่

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

วัดเทพธิดารามวรวิหาร (วัดเทพธิดาราม)

วัดเทพธิดารามวรวิหาร ( วัดเทพธิดาราม ) ตั้งอยู่ริมถนนมหาไชยใกล้วัดราชนัดดา หันหน้าออกสู่คลองรอบกรุง หรือ กำแพงพระนครด้านทิศตะวันออกในสมัยก่อน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดเทพธิดาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ และสร้างเสร็จ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๒ คำว่า เทพธิดา หมายถึง กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ หรือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองศ์เจ้าวิลาส พระราชธิดาองค์ใหญ่ในรัชกาลที่ ๓ ซึ่งมีพระสิริโฉมงดงาม ทรงได้รับใช้เป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชบิดา กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพทรงบริจาคทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อร่วมในการก่อสร้างวัดเทพธิดารามด้วย

วัดเทพธิดารามมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีน ในวัดมีตุ๊กตาจีนจำหลักทั้งรูปสัตว์และรูปคน ที่น่าสนใจ คือ บางตัวสลักเป็นรูปหญิงไทยไว้ผมปีกแบบโบราณนั่งอุ้มลูก

สุนทรภู่เคยมาจำพรรษาที่นี่ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๒๘ - ๒๓๘๕ และได้เขียนบทกลอนเรื่องรำพันพิลาปขึ้น มีบทพรรณนาลักษณะปูชนียสถานปูชนียวัตถุของวัดอย่างละเอียด บรรยายถึงความงามของพระอารามไว้ และเรียกว่า "กุฏิสุนทรภู่" มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงกวีเอกผู้นี้ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นประจำทุกปี

วัดเทพธิดาราม ตั้งอยู่ที่ ริมถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2225-7425, 0-2222-3046-7


อาณาเขต

ทิศเหนือ จรด คลองวัดเทพธิดาราม
ทิศใต้ จรด ซอยสำราญราษฎร์
ทิศตะวันออก จรด ถนนมหาไชย
ทิศตะวันตก จรดอาคารที่พักอาศัย
ประวัติ
วัดเทพธิดาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2379 โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแด่พระองค์เจ้าหญิงวิลาศ ซึ่งภายหลังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นทรงกรมเป็นกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาที่พระบรมชนกนาถทรงโปรดปรานยิ่งนัก เพราะทรงเป็นพระราชธิดารับราชการใกล้ชิดของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้สร้างถาวรวัตถุไว้เฉลิมพระเกียรติยศจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมหมื่นภูมินทรภักดี (พระองค์เจ้าชายลดาวัลย์) เป็นแม่กองอำนวยการสร้างวัดนี้ที่ตำบลสวนหลวงพระยาไกร ในการสร้างวัดนี้ พระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพได้ทรงบริจาคทุนส่วนพระองค์ร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานนามว่า "วัดเทพธิดาราม"

สุนทรภู่เคยอุปสมบทและจำพรรษาที่วัดเทพธิดารามนี้ในปี พ.ศ. 2382-2385 ในระหว่างนั้นได้ประพันธ์บทกลอนไว้หลายเรื่อง แต่เรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดเทพธิดารามมากที่สุดคือเรื่อง “รำพันพิลาป” ซึ่งพรรณาถึงความสวยงามวิจิตรพิสดารทิวทัศน์ ตลอดจนเครื่องประดับประดาพระอารามและปูชนียวัตถุหลายประการ ปัจจุบันทางวัดได้ตั้งชื่อกุฏิที่ท่านเคยอาศัยอยู่ว่า “กุฏิคณะสุนทรภู่” และหล่อรูปเครื่องตัวของสุนทรภู่ไว้ที่กุฏิเพื่อเป็นอนุสรณ์

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ
พระอุโบสถ พระอุโบสถสูง 16 เมตร ก่ออิฐถือปูนหลังคาซ้อน 2 ชั้น มุงกระเบื้องสีแบบไทย หน้าบันเป็นปูนปั้น ประดับกระเบื้องเป็นรูปพญานกและลวดลายทิวทัศน์แบบจีนในตอนล่าง พญานกนี้ถือเป็นเครื่องหมายพระราชินี คู่กับมังกรซึ่งเป็นเครื่องหมายของพระราชา พญานกจะมาปรากฎให้เห็นเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระราชธรรมเป็นเครื่องหมายว่า สวรรค์ทรงโปรดปราน ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองลายดอกพุดตานอยู่ในกระเช้า บานประตูและหน้าต่างเป็นลายรดน้ำ เทพและนางอัปสรอยู่ภายในวิมานและกนกลายเปลวเพลิง เสาเหลี่ยมลบมุมไม่มีลวดลายที่ปลายเสา ฐานพระอุโบสถเป็นฐานสิงห์มีระเบียงรอบพระอุโบสถ พนักระเบียงมีกระเบื้องปรุลายดอกประจำยามซ้อนกัน 3 ชั้น เสาบันไดมีสิงโตประดับอยู่บนปลายซุ้มมีเสมาแบบจีน ภายในมีภาพเขียนสีด้วยสีฝุ่นดังนี้ คือ เพดานมีดาวเพดาน คอสองเป็นลายพวงมาลัย เสาเหลี่ยมหลบมุมขนาดใหญ่ ภายในพระอุโบสถมีลายดอกพุดตาน ส่วนล่างของเสาปูนนี้ประดับด้วยแผ่นหินอ่อน ฝาผนังลายพุ่มข้าวบิณฑ์ดอกพุดตาน บานหน้าต่างในและบานประตูด้านในเป็นลายโคมจีนและส่วนลึกของประตูหน้าต่างเป็นลายแจกันดอกไม้ ฝาผนังและเสามีภาพใส่กรอบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกร็ดพงศาวดารจีน ซุ้มประตูกำแพงพระอุโบสถประดับด้วยลายประแจจีนและลายพวงมาลัยภายในมีลายลักษณ์

พระวิหาร ก่ออิฐถือปูนหลังคาซ้อน 2 ชั้น มี 3 ตับ ตับล่างเป็นปีกนกรอบหลังคา ไม่ประดับด้วยเครื่องแต่งตก หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีลวดลายเหมือนกันกับพระอุโบสถ ซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองลายดอกพุดตาน บานประตูหน้าต่างด้านนอกมีลวดลายประดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนบนของบานประตูเป็นลายรดน้ำทวารบาล ส่วนของบานหน้าต่างเป็นลายรดน้ำดอกพุดตาน แต่ส่วนล่างของบานประตูและหน้าต่างเป็นภาพพุทธประวัติ บานประตูหน้าต่างด้านในเป็นลายเขียนสีลวดลาย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนบนเป็นลายกระถางบัวตั้งอยู่บนโต๊ะ ส่วนกลางเป็นลายแจกันดอกไม้ และส่วนล่างเป็นลายกระถางดอกไม้ ส่วนลึกของประตู หน้าต่างเป็นลายดอกบัว ปลา และนำ เพดานมีลายดาว เพดานบริเวณคอสองเป็นพวงมาลัย มีภาพเขียนของ ศ. ธรรมภักดี แขวนใส่กรอบไว้เหนือบานประตูและหน้าต่างเป็นเรื่องพระเวสสันดรทั้ง 13 กัณฑ์ ฐานพระวิหารเป็นฐานสิงห์เสาเหลี่ยมลบมุม ไม่มีลวดลายที่ปลายเสา พนักระเบียงประดับด้วยกระเบื้องปรุสีเขียว 2 ชั้น เป็นลายประจำยามและลายดอกไม้ ด้านหน้าพระวิหารมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง 1 องค์ กำแพงรอบพระวิหารประดับด้วยกระเบื้องปรุสีน้ำตาล 2 ชั้น ลายประจำยาม

ศาลาการเปรียญ ก่ออิฐถือปูนทรงโรงแบบมีหน้ามุขหลัง ฐานเป็นฐานสิงห์ พนักระเบียงประดับด้วยกระเบื้องปรุลายดอกประจำยาม หลังคาหลังคาซ้อน 2 ชั้นมี 3 ตับ ตับล่างเป็นปีกนกมุงด้วยกระเบื้องเกล็ด ไม่มีช่อฟ้า ในระกา หางหงส์ หน้าบันด้านหน้าและด้านหลังมีลวดลายเหมือนกัน คือ หน้าบันมีกรอบล้อ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นลายเกลียวใบเทศ ชั้นในเป็นลายใบเทศ ส่วนบนของหน้าบันมีกรอบล้อมเป็นลายพวงอุบะอีกชั้นหนึ่ง ภายในเป็นลายพญานก คอสองส่วนบนเป็นลายดอกพุดตานและลายเฟื่องอุบะ ส่วนล่างเป็นลายดอกไม้และนก ลายเหล่านี้ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นดอกไม้บาน บานหน้าต่างเป็นลายรดน้ำ ส่วนบนเป็นลายดอกพุดตาน ส่วนล่างเป็นเรื่องพุทธชาดก เสาเป็นเสาเหลี่ยมลบมุมไม่มีลายที่ปลายเสาฐาน หน้าประตูทางเข้าศาลาการเปรียญมีสิงโตหินประดับกำแพงศาลาการเปรียญประดับด้วยกระเบื้องปรุ มีลายประแจจีนที่ซุ้มประตู ด้านหน้าศาลาการเปรียญมีเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้าง-ยาว ประมาณ 2.70 เมตร สูงประมาณ 10 เมตร

พระปรางค์ มีทั้งหมด 4 องค์ ตั้งประจำทิศทั้ง 4 ของมุมพระอุโบสถ คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระปรางค์ทั้ง 4 นี้ แต่ละองค์ตั้งอยู่บนลานทักษิณสูง ที่ฐานปรางค์แต่ละองค์มีท้าวจตุโลกบาล คือ ท้าวธตรฐ วิรุฬหก วิรูปักข์ และกุเวร ประจำรักษาในทิศทั้ง 4

วัดเทพธิดารามมีเครื่องประดับพระอาราม ได้แก่ ตุ๊กตาศิลาจีนที่มีทั้งที่เป็นรูปสัตว์และคน ตุ๊กตารูปคนตั้งอยู่ในบริเวณรอบพระอูโบสถ มีลักษณะที่น่าสนใจคือบางตัวมีลักษณะท่าทางและการแต่งกายแบบจีน บางตัวแต่งตัวแบบไทย เช่น ตุ๊กตาสตรีชาววังนั่งพับเพียบเท้าแขน และตุ๊กตาสตรีอุ้มลูก เป็นต้น

รูปภาพอื่นๆ


 กรุงเทพมหานคร - วัดเทพธิดารามวรวิหาร (วัดเทพธิดาราม)

 กรุงเทพมหานคร - วัดเทพธิดารามวรวิหาร (วัดเทพธิดาราม)

 กรุงเทพมหานคร - วัดเทพธิดารามวรวิหาร (วัดเทพธิดาราม)

 กรุงเทพมหานคร - วัดเทพธิดารามวรวิหาร (วัดเทพธิดาราม)

 กรุงเทพมหานคร - วัดเทพธิดารามวรวิหาร (วัดเทพธิดาราม)

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน กรุงเทพมหานคร

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )สวนสนุกช้าง พรีเซ้นท์ส โกลบอล คาร์นิวัล Global Carnival 2016 ข้างสวนลุม
- ลุมพินีสแควร์(สวนลุมไนซ์บาซาร์เดิม)
2 )ลอนดอน สตรีท (London Street) - พัฒนาการ กรุงเทพฯ
- 2259 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
3 )เดอะ พาซิโอ พาร์ค(The Peseo Park) - กาญจนาภิเษก กรุงเทพ
- 8/-5, 1, 8/1-5 กาญจนาภิเษก แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
4 )ไดโนเซอร์ แพลนเน็ต(Dinosaur Planet) ธีมพาร์คไดโนเสาร์ สุขุมวิท 22 ดิ เอ็มสเปียร์
- ที่ตั้ง เอ็มสเฟียร์ ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ สุขุมวิท 22 ดิ เอ็มสเปียร์ แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร
5 )หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok Art & Culture Centre
- 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330
6 )ตลาดน้ำคลองลัดมะยม(Klong Lat Mayom floating market) กรุงเทพมหานคร
- กรุงเทพมหานคร
7 )ศาลเจ้าพ่อเสือ (Tiger God Shrine)ตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมือง
- เดิมตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมือง กรุงเทพ
8 )พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson House)
- บ้านไทย จิม ทอมป์สัน 6 ซอยเกษมสันต์ พระราม 1 กทม
9 )มาดามทุสโซ Madame Tussauds พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ
- สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 6 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
10 )สยามโอเชียนเวิลด์ Siam Ocean World ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์
- ตั้งอยู่ชั้นบี 1 และบี 2 ในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์
11 )วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (Wat Kalayanamitr) ฝั่งธนบุรี สักการะซำปอกงองค์ใหญ่ ในกรุงเทพ
- ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้
12 )วัดปทุมวนาราม (Wat Pathum Wanaram) ปทุมวัน กรุงเทพ
- 969 ถนน รามา 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
13 )ศาลหลักเมืองกรุงเทพ สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑
- ราชดำเนิน แขวง พระนคร
14 )อุทยานเบญจสิริ และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center )
- สุขมวิท24 แขวงคลองตัน คลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110
15 ) โรงเเรมใบหยกสกาย2 @ Roof top (Baiyoke Tower II or Baiyoke Sky Hotel ) ชั้น 79
- 222 ถ.ราชปรารภ ราชเทวี, กรุงเทพ 10400
16 )วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (Wat Bowonniwet Vihara Rajavaravihara ) ข้าวสาร บางลำภู
- ถ.พระสุเมรุ บางลำพู วัดบวรฯ กรุงเทพ
17 )วัดหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร (Wat Intharawihan)
- 114 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
18 )วัดยานนาวา ( Wat Yan Nawa ) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
19 )วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ( Watrakang ) กรุงเทพมหานคร
- เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
20 )สวนรมณีนาถ (Romaneenart Park) ที่เคยเป็น คุกเก่า ก่อสร้างเมื่อ ร.ศ. 108
- ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดทุกวัน เวลา 05.00 -21.00
21 )วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) Wat Mangkon Kamalawat ตั้งอยู่ ถ. เจริญกรุง เยาวราช
- 423 ถนน เจริญกรุง เขตป้อมปราบ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
22 ) ร็อค อราวด์ เอเชีย Rock around Asia ที่สำหรับคนชอบงานศิลป์จากเอเชีย
- Novotel Hotel | 999 Suvarnabhumi Airport Hotel, กรุงเทพมหานคร (กทม.) 10540, ไทย
23 )วัดเบญจมบพิตร (Wat Benchamabophit) กรุงเทพมหานคร
- 69 ถนนนครปฐม (ถนนฮก) ติดริมคลองเปรมประชากร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
24 )วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่ เขตพระนคร (บ้านหม้อ) กรุงเทพ
- เลขที่ 119 ซอยทิพยวารี ถนนตรีเพชร เขตพระนคร (บ้านหม้อ) กรุงเทพฯ 10200
25 )วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ (Wat Suthat Thepwararam) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
- ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร 10200
26 )วัดภูเขาทอง หรือ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
- 344 บริพัตร Ban Bat, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100
27 )ตลาดวังหลัง อิ่มจัง ช็อปชิล เดินสนุกๆเพลิน ริมน้ำเจ้าพระเยา
- ตรอกวังหลัง ซอยอรุณอัมรินทร์ 22 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
28 )คลองสานพลาซ่า klongsan plaza bangkok แวะทานอาหารหลากหลาย ซื้อของดีราคาถูก
- ท่าน้ำคลองสาน เจริญนคร คลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600
29 )เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ Asiatique The Riverfront กรุงเทพฯ
- เลขที่ 2194 ถนนเจริญกรุง อยู่ระหว่างซอยเจริญกรุง 72-76 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
30 )ปากคลองตลาด (Pak Khlong Talat) ร้านดอกไม้ปากคลองตลาด และ ตลาดนัดสะพานพุทธ
- บริเวณถนนจักรเพชร ยาวจนไปถึงถนนมหาราช ตั้งโอบล้อมวัดราชบูรณะ โรงเรียนราชินีและโรงเรียนสวนกุหลาบ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร
31 )Siam Park City BANGKOK สวนสยาม ทะเล - กรุงเทพ
- 99 Serithai Rd., Khan Na Yao, Bangkok 10230 ‎ สถานที่ท่องเที่ยว - กรุงเทพมหานคร
32 )พักผ่อนในป่ากลางเมือง เที่ยวศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center – QSNCC)
- เป็นศูนย์การประชุมตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ติดกับโรงงานยาสูบ
33 )ที่ท่องเที่ยวศูนย์การค้าสยามสแควร์ (Siam Square)แหล่งที่รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ ไว้มากมาย
- ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
34 )ศาลพระพรหม สี่แยกราชประสงค์ ในบริเวณอนุสาวรีย์และสถานที่สำคัญของกรุงเทพ
- 494 Rajdamri Rd, กรุงเทพมหานคร 10330
35 )ท่องเที่ยวไชน่าทาวน์ เยาวราช ( Yaowarat ) มหัศจรรย์ของกินของใช้ กลางเมืองกรุงเทพ
- ที่อยู่ : ถนนเยาวราช แขวงเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
36 )ที่ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร (Khao San Road) มีอะไรที่คุณยังไมารู้
- ถนนข้าวสาร แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
37 )วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร( วัดโพธิ์ ) พระอารามหลวงคู่กรุงรัตนโกสินทร์ (Wat Pho Temple)
- 2 Sanamchai Road, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 10200 ‎ 02 226 0335
38 )แนะนำวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
- ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 10200
39 )พาท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
- 34 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02- 466-3167, 02-465-7740, 02-462-3762

แนะนำที่ท่องเที่ยว 39 ที่ท่องเที่ยวใน กรุงเทพมหานคร


แผนที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่ท่องเที่ยวทั้งหมดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลห้างสรรพสินค้าจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รวมห้างเซ็นทรัล

 1. เซ็นทรัลCentral World  ราชประสงค์
 2. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 3. เซ็นทรัลพลาซา บางนา
 4. เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
 5. เซ็ฯทรัลพลาซ๋าศาลายา
 6. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
 7. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
 8. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
 9. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9
 10. เซ็นทรัล Festival EastVille   เลียบด่วน 
 11. เซ็นทรัลชิดลม
 12. เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์
 13. เซ็นทรัล WestGate    บางใหญ่ 

     กลุ่มเดอะมอลล์

 1. รามคำแหง 2
 2. รามคำแหง 3
 3. ท่าพระ
 4. บางแค
 5. บางกะปิ
 6. The Emporium   สุขุมวิท
 7. Siam Paragon  
 8. Emquartier       สุขุมวิท
 9. Bangkok Mall(กำลังก่อสร้าง)

  

      กลุ่มเอ็มบีเค & สยามพิวรรธน์

 1. MBK Center (มาบุญครอง)
 2. Paradise Park
 3. Siam Center
 4. Siam Dicovery Center

 

     กลุ่มสยาม รีเทล

 1. Fashion Island  รามอินทรา
 2. Promenade
 3. Terminal 21   สุขุมวิท 
 4. Life Center 

     

      กลุ่มสยามฟิวเจอร์

 

 1. Espanade  รัชดาภิเษก
 2. Siam Square 
 3. จามจุรีสแควร์ 
 4. King Power Complex
 5. Gateway  เอกมัย

      Asia Tique  เจริญกรุง  

      Amorini  รามอินทรา กม.12

      Bright City Life Mall พระราม 2

 

      โบ๊เบ๊ทาวเวอร์

      Center One

      Central  Embassy  เพลินจิต  

      Center Point   ปทุมวัน

      Circle 

      Crystal Park   บางเขน 

      Crystal       ราชพฤกษ์

      Crystal        ชัยพฤกษ์

      CDC Crystal Design Center

      8 eight Thonglor  สุขุมวิท

      Fashion Mall

      Fortune Town รัชดา

      เกสรพลาซ่า

      Happy Land  บางกะปิ

      Horizon   สุขุมวิท 63 

      In Square  จัตุจักร      

      Imprerial World 

      Isetan

      J J Mall   จตุจักร

      K Village  พระราม 4  

      London Street   พัฒนาการ 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

 1. สาขา แจ้งวัฒนะ
 2. สาขา ดอนเมือง
 3. สาขา ดาวคะนอง
 4. สาขา บางนา
 5. สาขา บางบอน
 6. สาขา บางปะกอก
 7. สาขา บางพลี
 8. สาขา พระราม 2
 9. สาขา พระราม 2 สาขา 2
 10. สาขา พระราม 4 (เอกซ์ตร้า)
 11. สาขา เพชรเกษม
 12. สาขา เพชรเกษม 2 (เอกซ์ตร้า)
 13. สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์
 14. สาขา รังสิต
 15. สาขา รังสิต 2
 16. สาขา รังสิต คลอง6
 17. สาขา รัตนาธิเบศร์
 18. สาขา รัตนาธิเบศร์ 2
 19. สาขา รัชดาภิเษก (เอกซ์ตร้า)
 20. สาขา ร่มเกล้า
 21. สาขา รามอินทรา
 22. สาขา ราชดำริ
 23. สาขา ราษฎร์บูรณะ (จัมโบ้)
 24. สาขา ลาดพร้าว
 25. สาขา ลำลูกกา
 26. สาขา ลำลูกกา 2
 27. สาขา วงศ์สว่าง
 28. สาขา ศรีนครินทร์
 29. สาขา สะพานควาย
 30. สาขา สุขสวัสดิ์
 31. สาขา สุขาภิบาล 3
 32. สาขา สุวินทวงศ์
 33. สาขา หนองจอก
 34. สาขา หัวหมาก
 35. สาขา อิสรภาพ
 36. สาขา อ้อมใหญ่
 37. สาขา เอกมัย
 38. สาขา อ่อนนุช (เอกซ์ตร้า)
 39. สาขา กัลปพฤกษ์ 

 

    สยามแม็คโคร

 1. สาขา ลาดพร้าว
 2. สาขา บางบอน
 3. สาขา จรัญสนิทวงศ์
 4. สาขา สาทร
 5. สาขา สามเสน
 6. สาขา รามอินทรา
 7. สาขา กัลปพฤกษ์ 
 8. สาขา ศรีนครินทร์
 9. สาขา นครอินทร์

      Marche  รามคำแหง 53 

      Mega  วังบูรพา

      Plearnary Mall   วัชรพล 

      PURE PLACE 

1. สาขา รังสิต คลอง 2

2. สาขา รามคำแหง 110

3. สาขา ราชพฤกษ์

      Paseo Mall

1.สาขาลาดกระบัง

2.สาขากาญจนาภิเษก

3.สาขารามคำแหง

      Park Village  พระราม 2 

      Palladium World  ราชปรารภ 

      Platinum Fashion Mall ประตูน้ำ

      Rain Hill   สุขุมวิท 47 

Tesco Lotus

 1. สาขา ปิ่นเกล้า
 2. สาขา พระราม 1
 3. สาขา พระราม 2
 4. สาขา พระราม 3
 5. สาขา บางแค
 6. สาขา บางกะปิ
 7. สาขา บางปะกอก
 8. สาขา ประชาชื่น
 9. สาขา มีนบุรี
 10. สาขา ฟอร์จูน ทาวน์
 11. สาขา ลาดพร้าว
 12. สาขา หลักสี่
 13. สาขา ซีคอนสแควร์
 14. สาขา สุขาภิบาล 1
 15. สาขา สุขาภิบาล 3
 16. สาขา สุขุมวิท
 17. สาขา วังหิน
 18. สาขา จรัญสนิทวงศ์
 19. สาขา แจ้งวัฒนะ
 20. สาขา พัฒนาการ
 21. สาขา หนองจอก

    ห้างโรบินสัน

      1.  สุขุมวิท

      2.  บางรัก

      3.  ลาดหญ้า

      4.  รังสิต

      5.  บางแค

      6.  ศรีนครินทร์

      7.  รัคนาธิเบศร์

      8.  รามอินทรา

      9.  พระราม 9

     10. บางนา

     

    พันธุ์ทิพย์พลาซ่า

 1. สาขา ประตูน้ำ
 2. สาขา งามวงศ์วาน
 3. สาขา บางกะปิ

 

     กลุ่มสยาม รีเทล

 1. Fashion Island  รามอินทรา
 2. Promenade
 3. Terminal 21   สุขุมวิท 
 4. Life Center 

 

     กลุ่มซีคอน 

      Seacon square  ศรีนครินทร์

      Seacon square  บางแค
 

      Suanlum nightBazaar  รัชดา   

      Supreme Complex  สามเสน  

      Season Fashion Mall  

      Sena Fest คลองสาน

      Soho Variety Mall    

      The Street   รัชดา 

       The Sense  

      The Square  บางบัวทอง      

      Town Square กำลังก่อสร้าง 

      ห้างตั้งฮั่วเสง                   

      The Walk  เลียบด่วนรามอินทรา

      Tokyu
      Venice Di Iris   วัชรพล

 

      Watergate Pavillion  ประตูน้ำ

      Yodpiman River Walk

      Zen Dep

แผนที่ห้างสรรพสินค้าจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล