Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทอง : วัดป่าโมกวรวิหาร ตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : วัดป่าโมกวรวิหาร


-ข้อมูล สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้นอกจากพระพุทธไสยาสน์แล้วยังมี วิหารเขียนซึ่งเล่ากันว่า ผนังวิหารด้านที่หันออกสู่แม่น้ำมีแท่นสูงเข้าใจว่าเป็นแท่นที่เคยมีกษัตริย์เสด็จประทับยืนบริเวณนั้น มณฑปพระพุทธบาท ๔ รอยหอไต
-ที่อยู่ เลขที่ ๑/ง ถนนป่าโมกราษฎร์บำรุง ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร อยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตกห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองไป ๑๘ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ สายอ่างทอง-อยุธยา กิโลเมตรที่ ๔๐ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒๙ จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๑ จะเห็นป้ายทางไปวัดป่าโมก ภายในวัดแห่งนี้มีพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของเมืองไทย องค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทอง มีความยาวจากพระเมาลีถึงปลายพระบาท ๒๒.๕๘ เมตร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย มีประวัติความเป็นมาเล่าขานกันว่า พระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาจมอยู่หน้าวัด ราษฎรบวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะยกทัพไปรบกับพระมหาอุปราช ได้เสด็จมาชุมนุมพลและถวายสักการบูชาพระพุทธรูปองค์นี้ ต่อมากระแสน้ำเซาะเข้ามาใกล้พระวิหาร “ สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ ๓ โปรดเกล้าฯให้พระยาราชสงครามเป็นแม่กองงาน จัดการชะลอลากให้ห่างจากแม่น้ำเดิม ” (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ)ได้เสด็จมาควบคุมการชะลอองค์พระให้พ้นจากกระแสน้ำเซาะตลิ่งพังและนำไปไว้ยังวิหารใหม่ที่วัดตลาดห่างจากฝั่งแม่น้ำ ๑๖๘ เมตร แล้วโปรดให้รวมวัดตลาดกับวัดชีปะขาวเป็นวัดเดียวกัน พระราชทานนามว่าวัดป่าโมกเพราะบริเวณนั้นมีต้นโมกมากมาย สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้นอกจากพระพุทธไสยาสน์แล้วยังมี วิหารพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกวรวิหาร สร้างในรัชสมัยพระเจ้าท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นพุทธศิลป์สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย วิหารก่ออิฐถือปูนเครื่องบนไม้หลังคา ฐานอ่อนโค้งสำเภา สำหรับ วิหารเขียน เล่ากันว่า ผนังวิหารด้านที่หันออกสู่แม่น้ำมีแท่นสูงเข้าใจว่าเป็นแท่นที่เคยมีกษัตริย์เสด็จประทับยืนบริเวณนั้น นอกจากนี้ภายในวัดยังมีมณฑปพระพุทธบาท ๔ รอย หอไตร และศาลเจ้าแม่ช่อมะขาม เป็นต้นสิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้นอกจากพระพุทธไสยาสน์แล้วยังมี วิหารเขียนซึ่งเล่ากันว่า ผนังวิหารด้านที่หันออกสู่แม่น้ำมีแท่นสูงเข้าใจว่าเป็นแท่นที่เคยมีกษัตริย์เสด็จประทับยืนบริเวณนั้น มณฑปพระพุทธบาท ๔ รอยหอไตร เป็นต้น

ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปวัดป่าโมกวรวิหาร กิโลเมตรที่ ๔๐ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒๙ จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๑ จะเห็นป้ายทางไปวัดป่าโมก

งานนมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกซึ่งจัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง คือ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ขึ้น ๑๕ ค่ำ และแรม ๑ ค่ำเดือน ๔ ช่วงหนึ่ง และอีกช่วงหนึ่งระหว่างขึ้น ๑๒ – ๑๕ ค่ำ และแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี

วัดป่าโมกวรวิหารตั้งอยู่ที่

เลขที่ ๑/ง ถนนป่าโมกราษฎร์บำรุง ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองรูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดอ่างทอง- วัดป่าโมกวรวิหาร

 จังหวัดอ่างทอง- วัดป่าโมกวรวิหาร

 จังหวัดอ่างทอง- วัดป่าโมกวรวิหาร

 จังหวัดอ่างทอง- วัดป่าโมกวรวิหาร

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดอ่างทอง

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )วัดบ้านพราน(Wat Ban Phran) จังหวัดอ่างทอง
- เลขที่ 95 ม1 ต. ศรีพราน อ. แสวงหา จ. อ่างทอง
2 ) พระตำหนักคำหยาด อยู่ในท้องที่ตำบลคำหยาด ถัดจากวัดโพธิ์ทอง อ่างทอง
- ตั้งอยู่ที่ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
3 )พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง (MUSEUM OF ANGTHONG LEGEND)
- ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (หลังเดิม)
4 )บ้านหุ่นเหล็ก ที่ท่องเที่ยวอ่างทอง
- อ.เมือง จ.อ่างทอง
5 )วัดราชปักษี (Wat Ratchapaksi (Wat Nok)) ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
- ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
6 ) ดูค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง
- อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง
7 )ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อยู่ด้านหลังวัดท่าสุทธาวาส ในพื้นที่ตำบลบ้านบางเสด็จ
- ตำบลบ้านบางเสด็จ
8 )วัดจันทรังษี อำเภอเมือง จ.อ่างทอง
- หมู่ 9 บ้านนา ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง อ่างทอง
9 )วัดท่าสุทธาวาส อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
- ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
10 )วัดอ้อย จังหวัดอ่างทอง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองวิเศษชัยชาญ
- อยู่หมู่ 10 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง ริมฝั่งแม่น้ำน้อย
11 )วัดต้นสน อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
- ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
12 )วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทอง 18 กิโลเมตร อยู่บนเส้นทางสายอ่างทอง-สิงห์บุรี
- อยู่บนเส้นทางสายอ่างทอง-สิงห์บุรี ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
13 )วัดสังกระต่าย อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
- อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
14 )วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง ท่องเที่ยวไทย
- อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
15 )วัดท่าอิฐ พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
- วัดท่าอิฐ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าอิฐ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
16 )วัดมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง
- วัดมหานาม ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
17 )วัดสี่ร้อย อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
- วัดสี่ร้อย อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสี่ร้อย
18 )พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง
- บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

แนะนำที่ท่องเที่ยว 18 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดอ่างทอง


แผนที่ที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

ที่ท่องเที่ยวอ่างทอง

1) วัดบ้านพราน(Wat Ban Phran)


2) พระตำหนักคำหยาด(Kham Yat Palace)


3) พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง (MUSEUM OF ANGTHONG LEGEND)


4) บ้านหุ่นเหล็ก จังหวัดอ่างทอง


5) วัดราชปักษี (Wat Ratchapaksi (Wat Nok))


6) วัดจันทราราม อ่างทอง


7) ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ


8) วัดจันทรังษี


9) วัดท่าสุทธาวาส


10) วัดอ้อย จังหวัดอ่างทอง


11) วัดต้นสน อ่างทอง


12) วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย


13) วัดสังกระต่าย


14) วัดขุนอินทประมูล


15) วัดท่าอิฐ พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง


16) วัดมหานาม


17) วัดป่าโมกวรวิหาร


18) วัดสี่ร้อย


19) วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่)


20)วัดอ่างทองวรวิหาร


21)วัดเขียน


22)วัดโพธิ์ทอง


23)วัดโพธิ์หอม (วัดป่าหัวพัน)


24)วัดไชโยวรวิหาร


25)ศาลหลักเมือง


26)ศูนย์เจียระไนพลอย


27) สปา - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา


28) สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา


29)สวนปลา


30) หมู่บ้านจักสาน


31)หมู่บ้านทำกลอง


32)หมู่บ้านหมอลำ


33)อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว


34)อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์


35)ไร่นาสวนผสม สมจิต เริงโพธิ์


36)วัดพินิจธรรมสาร


37)วัดมธุรสติยาราม


38)วัดยาง


39)วัดราชปักษี(นก)


40)วัดวิเศษชัยชาญ


41)วัดสระเกษ


42)วัดสระแก้ว


44)วัดสุวรรณเสวริยาราม


45)วัดจุฬามณี


46)วัดชัยมงคล


47)วัดต้นสน


48)วัดถนน


49)วัดท่าสุทธาวาส


50)วัดบ้านพราน


51)วัดปราสาท


52)วัดปลดสัตว์


53)วัดป่าโมกวรวิหาร


54)กลุ่มจักสานบ้านมหานาม


55)กลุ่มแม้บ้านจักรสานพลาสติกศรีพราน


56)ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม


57)ตลาดวิเศษชัยชาญ


58)บ้านทรงไทยจำลอง ส่วนประกอบบ้านทรงไทย เครื่องเรือนไม้ตาล


59)บ้านบางเจ้าฉ่า


ที่ท่องเที่ยวอ่างทองแยกตามพื้นที่ 
อำเภอเมืองอ่างทอง

 1. วัดราชปักษี
 2. วัดต้นสน
 3. วัดอ่างทองวรวิหาร
 4. ศาลหลักเมืองอ่างทอง
 5. บ้านทรงไทยจำลอง
 6. วัดสุวรรณเสวริยาราม

อำเภอป่าโมก

 1. วัดป่าโมก
 2. วัดท่าสุทธาวาส
 3.  ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ
 4. วัดสระแก้ว
 5. หมู่บ้านทำกลอง
 6. อิฐอ่างทอง

อำเภอไชโย

 1. วัดไชโยวรวิหาร
 2. วัดสระเกศ

อำเภอโพธิ์ทอง

 1. วัดขุนอินทประมูล
 2. วัดโพธิ์ทอง
 3. วังปลาวัดข่อย
 4. พระตำหนักคำหยาด
 5. ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
 6. หมู่บ้านจักสาน
 7. ศูนย์เจียระไนพลอย
 8. ศูนย์ผลิตเครื่องใช้ประดับมุก

อำเภอวิเศษชัยชาญ

 1. วัดเขียน
 2. วัดม่วง
 3. อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว

อำเภอแสวงหา

 1. บ้านคูเมือง
 2. วัดบ้านพราน
 3. สวนนกธรรมชาติ

การเดินทางไปอ่างทอง

การเดินทางไปจังหวัดอ่างทอง
1 โดยรถยนต์ 
จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ
- ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงจังหวัดอ่างทอง รวมระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร
- ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 จากจังหวัดนนทบุรี ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา จนถึงจังหวัดสุพรรณบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 350 ไปจนถึงจังหวัดอ่างทอง รวมระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
-ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ - ปทุมธานี ผ่านอำเภอปากเกร็ด เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 ผ่านอำเภอบางไทร จนถึงอำเภอเสนา เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 3263 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทาง หลวงหมายเลข 309 ผ่านอำเภอป่าโมก ไปจนถึงจังหวัดอ่างทอง รวมระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร

2. โดยรถประจำทาง
มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-อ่างทอง ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th
ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com 
การเดินทางภายใน อ่างทอง
ในตัวจังหวัดอ่างทองมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลาย รูปแบบตามความเหมาะสมรถสองแถว มีวิ่งบริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวอาจเหมา รถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ คิดราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการ ต่อรอง รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย

ระยะทางจากอำเภอเมืองอ่างทองไปยังอำเภอต่างๆ คือ

อำเภอโพธิ์ทอง ระยะทาง 11 กิโลเมตร
อำเภอป่าโมก ระยะทาง 12 กิโลเมตร
อำเภอวิเศษชัยชาญ ระยะทาง 13 กิโลเมตร
อำเภอไชโย ระยะทาง 15 กิโลเมตร
อำเภอแสวงหา ระยะทาง 25 กิโลเมตร
อำเภอสามโก้ ระยะทาง 27 กิโลเมตร