Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร : พาท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


-ข้อมูล วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก
-ที่อยู่ 34 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02- 466-3167, 02-465-7740, 02-462-3762

ค่าเข่าชม : ไทยไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับชาวต่างประเทศเสียค่าเข้าชม 50 บาท

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอกส่วนเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งนั้น เชื่อกันว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีใน พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้ง แต่ความเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง เพราะเพลงยาวหม่อมภิมเสน วรรณกรรมสมัยอยุธยาที่บรรยายการเดินทางจากอยุธยาไปยังเพชรบุรี ได้ระบุชื่อวัดนี้ไว้ว่าชื่อวัดแจ้งตั้งแต่เวลานั้นแล้วเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับนั้น ทรงเอาป้อมวิชัยประสิทธิ์ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวัง แล้วขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์สมัยอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ใน พ.ศ. ๒๓๒๒ ก่อนที่จะย้ายมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามใน พ.ศ. ๒๓๒๗ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันสำเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ ๑ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้งต่อมา และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม” ต่อมามีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สูงขึ้น แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เสริมพระปรางค์ขึ้นและให้ยืมมงกุฎที่หล่อสำหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะเป็นพระประธานวัดนางนองมาติดต่อบนยอดนภศูล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลายรายการ และให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วยเมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลง พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม” ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือพระเทพมงคลรังษี นามเดิม เฉลียว ฉายา ฐิตปุญฺโญ นามสกุล ปัญจมะวัต อายุ ๘๔ พรรษา ๖๕ วุฒิการศึกษา ชั้น ป.๖, น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติมศักดิ์) เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู ณ ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โยมบิดาชื่อ นายเหรียญ ปัญจมะวัต โยมมารดาชื่อ นางลูกอิน ปัญจมะวัตพระอุโบสถ
พระประธานในพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายพระนามว่า "พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก" หล่อในรัชกาลที่ ๒ กล่าวกันว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงปั้นหุ่นพระพักตร์ด้วยพระองค์เอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓ ศอกคืบ ประดิษฐานเหนือแท่นไพที่ บนฐานชุกชี ที่พระพุทธอาสน์พระประธาน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ ๒ มาบรรจุได้ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๓๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. เกิดอัคคีภัยไหม้พระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รีบเสด็จพระราชดำเนินมาอำนวยการดับเพลงด้วยพระองค์เอง และอัญเชิญพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชออกไปได้ทัน เพลิงไหม้หลังคาพระอุโบสถหมดจึงโปรดให้พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์เป็นแม่กองปฏิสังขรณ์พระอุโบสถให้คือดีดังเดิม และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระบานริศรานุวัดติวงศ์ก็ประทานความเห็นในการซ่อมภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ ให้รักษาของเก่าไว้อย่างดีที่สุด และภาพที่จะเขียนซ่อมใหม่ก็ให้กลมกลืนกับภาพเดิม

กลับมาที่บริเวณพระอุโบสถอีกครั้ง โดยรอบพระอุโบสถมีซุ้มใบเสมา ๘ ซุ้ม ในเสมาเป็นใบคู่ทำด้วยหินสลักลวดลายงดงามประดิษฐานอยู่ในซุ้มหินอ่อน ทำเป็นรูปบุษบกยอดเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง สูง ๒ วา ๑ ศอก ระหว่างซุ้มใบเสมามีสิงโตหินแบบจีนตัวเล็ก ๑๑๒ ตัว ตั้งอยู่บนแท่น มีเหล็กยึดแท่นให้ติดกันโดยตลอด เว้นแต่ช่องตรงกับบันไดพระอุโบสถ ริมช่องว่างนั้นมีตุ๊กตาหินรูปคนจีนนั่งบนเก้าอี้หน้าสิงโตจีนอีกช่องละ ๒ ตัว ๘ ช่อง รวมเป็น ๑๖ ตัวหน้าพระระเบียงโดยรอบ มีตุ๊กตาหินรูปทหารจีนตั้งเรียงเป็นแถวจำนวน ๑๔๔ ตัว และมุมพระอุโบสถทั้ง ๔ มีพระเจดีย์จีนทำด้วยหินมีซุ้มคูหาตั้งรูปผู้วิเศษ ๘ คน หรือ ที่เรียกว่าโป๊ยเซียน พระเจดีย์มียอดเป็นปล้อง ๆ เรียวเล็กขึ้นไปตามลำดับ คล้ายปล้อง ไฉนแบบพระเจดีย์ไทย มุมละองค์ นอกจากนั้นยังมีช้างหล่อด้วยโลหะ ๘ ตัว สูงขนาด ๑ เมตรเศษ ตั้งอยู่บนแท่นตรง ประตูเข้าออกหน้าพระระเบียง แนวเดียวกับตุ๊กตาทหารจีน ด้านละ ๒ ตัว หันหน้าเข้าพระอุโบสถ ช้างโลหะทั้ง ๘ ตัวนี้ มีอิริยาบถไม่เหมือนกัน บางตัวชูงวงบางตัวปล่อยงวง ลง เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้หล่อขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙โดยรอบพระอุโบสถมีพระระเบียงหรือพระวิหารคด มีประตูเข้าออกอยู่กึ่งกลาง พระระเบียงทั้ง ๔ ทิศ หน้าบัน ประตูทำเป็นรูปนารายณ์ ทรงครุฑประดับด้วยลาย กระหนกลงรักปิดทองงามมาก พระระเบียงเป็นของสร้าง ในรัชกาลที่ ๒ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระบานริศรานุวัดติวงศ์ศิลปินเอกของชาติไทยทรงชมเชยไว้ว่า "พระระเบียงมีอยู่ให้ดูได้บริบูรณ์ ทรวดทรงงามกว่าพระระเบียงที่ไหนหมด เป็นศรีแห่งฝีมือในรัชกาลที่ ๒ ควรชมอย่างยิ่ง แต่ลายเขียนผนังนั้นเป็นฝีมือในรัชกาลที่ ๓ ทำเพิ่มเติม" ลายเขียนที่ผนังที่ทรงกล่าวถึงนั้น เขียนเป็นรูปซุ้มเรือนแก้วลายดอกไม้ใบไม้ มีนกยูงแบบจีนคาบอยู่ตรงกลาง พระพุทธรูปในพระระเบียงทั้งหมดเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีรวม ๑๒๐ องค์ตรงด้านหลังทิศตะวันออกทางที่จะเข้าสู่ พระอุโบสถ มีประตูซุ้มยอดมงกุฎสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นประตูจตุรมุข หลังคา ๓ ชั้น เฉลียงรอบมียอดเป็นทรงมงกุฎ ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยสลับสีหลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ช่อฟ้า ใบระกา หัวนาคและหางหงส์ เป็นปูนประดับกระเบื้องถ้วยหน้าบันเป็นปูนประดับกระเบื้องถ้วย มีลวดลายเป็นใบไม้ดอกไม้ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ ประตูซุ้มยอดมงกุฎนี้ชำรุดทรุดโทรมมาก พระยาราชสงครามได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า ถ้าจะโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมใหม่ก็ต้องใช้เงินถึง ๑๖,๐๐๐ บาท หรือไม่ก็ต้องรื้อเพราะเกรงจะเป็นอันตรายเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานผ้าพระกฐินวัดนี้ มีพระราชกระแสตอบว่า "ซุ้มประตูนี้อยากจะให้คงรูปเดิม เพราะปรากฏแก่คนว่า เป็นหลักของบางกอกมาช้านานแล้ว" อีกตอนหนึ่งทรงว่า"ขอให้ถ่ายรูปเดิมไว้ให้ มั่นคง เวลาทำอย่าให้แปลกกว่าเก่าเลยเป็นอันขาด อย่าเพ่อให้รื้อจะไปถ่ายรูปไว้เป็นพยาน…" เพราะพระมหากรุณาธิคุณในการทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมชิ้นยอดเยี่ยมของชาติชิ้นนี้ไว้ลูกหลานไทยจึงได้ชื่นชมต่ออัจฉริยะของช่างรุ่นก่อนมาจนทุกวันนี้ และรัฐบาลก็เคยนำภาพซุ้มประตูยอดมงกุฎมีรูปยักษ์ยืนเฝ้าอยู่ด้านหน้า ๒ ตน ลงพิมพ์ในธนบัตรอยู่สมัยหนึ่งที่หน้าประตูซุ้มยอดมงกุฏดังกล่าว มีพญสยักษ์ยืนอยู่ ๒ คน มือทั้งสองกุมกระบองยืนอยู่บนแท่น ยักษ์ด้านเหนือสีขาวชื่อ สหัสเดชะ ด้านใต้สีเขียวชื่อทศกัณฐ์ ปั้นด้วยปูน ประดับกระเบื้องเคลือบสีเป็นลวดลายรูปลักษณะและเครื่องแต่งตัว สร้างแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ตรัศว่าเป็นฝีมือปั้นของหลวงเทพรจนา (กัน) และเป็นเหตุให้เกิดการปั้นรูปยักษ์ยืนในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเวลาต่อมายักษ์วัดแจ้ง

พระวิหาร
ปูชนียสถานสำคัญของวัดอรุณราชวรารามอีกหลังหนึ่งคือพระวิหาร เป็นอาคารยกพื้นสูง เช่นเดียวกับพระอุโบสถ หลังคาลด ๓ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี หน้าบันมีรูปเทวดาถือพระขรรค์ยืนอยู่บนแท่น ประดับด้วยลายกระหนกลงรักปิดทองประดับกระจก มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านหน้ามีประตูเข้า ๓ ประตู ด้านหลังมี ๒ ประตู ผนังด้านนอกประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลายก้านแย่งกระบวนไทย เป็นกระเบื้องที่รัชกาลที่ ๓ ทรงสั่งมาจากเมืองจีน ปัจจุบันได้ใช้พระวิหารนี้เป็นการเปรียญของวัดด้วยพระประธานในพระวิหาร คือ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตรเป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๖ ศอก หล่อด้วยทองแดงปิดทองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้หล่อขึ้นพร้อมกับพระประธานในพระอุโบสถวัดสุทัศเทพวราราม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ ทางวัดได้พบพระบรมธาตุ ๔ องค์ บรรจุอยู่ในโกศ ๓ ชั้น อยู่ในพระเศียร ที่ฐานชุกชีด้านหน้าพระชุมภูนุท มีพระอรุณหรือพระแจ้งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์พระและผ้าทรงครองหล่อด้วยทองต่างสีกัน หน้าตักกว้าง ๕๐ เซนติเมตรมีประวัติว่าได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๑ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวัง และมีพระราชดำริว่านามพระพุทธรูปพ้องกันกับวัดอรุณ จึงโปรดให้อัญเชิญมา ณ วิหารนี้ และที่แท่นหน้าพระอรุณในพระวิหาร มีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๗๐ เซนติเมตร มีพุทธ ลักษณะงดงามยิ่ง ประดิษฐานอยู่ เดิมพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ที่ศาลาการเปรียญที่รื้อไปแล้ว มีปูนพอกทั้งองค์โดยไม่มีใครทราบ ภายหลังปูนกระเทาะตัวออกจึงเห็นองค์พระเป็นสำริดสมัยสุโขทัย ทางวัดจึงอัญเชิญมาประดิษฐานในวัดแห่งนี้มลฑปพระพุทธบาทจำลอง
เป็นพระเจดีย์ย่อเหลี่ยม ไม้ยี่สิบ ๔ องค์ หอไตรมี ๒ หอ อยู่ทางด้านหน้าของหมู่กุฏิคณะ ๑ ใกล้กับสระเล็กๆ และรั้วด้านตะวันตกของพระปรางค์ ๑ หลัง ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ทำเป็นปูนปั้นประดับกระเบื้องถ้วยเป็นชิ้นๆ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี กรอบหน้าต่างเป็นปูนปั้นลายดอกไม้ลงรักปิดทอง และอีกหลังหนึ่งอยู่มุมด้านเหนือหน้าคณะ ๗ มีช่อฟ้าใบระกาลงรักปิดทองประดับกระจกบานหน้าต่างเป็นลายรดน้ำรูปต้นไม้ คติเกี่ยวกับที่มีหอไตร ๒ หอ พระเถระผู้ใหญ่ในวัดนี้เล่าว่า เป็นเพราะวัดนี้แต่เดิมมีพระราชาคณะได้ ๒ รูปศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีนมี ๖ หลัง อยู่ที่เขื่อนหน้าวัด ตรงมุมเหนือสุดที่ปากคลองวัดแจ้งหลัง ๑ ตรงกับประตูซุ้มยอดมงกุฎ ๓ หลัง ตรงกับต้าพระศรีมหาโพธิ์หลัง ๑ และตรงกับทางเข้าพระปรางค์อีกหลัง ๑ ที่ศาลาเก๋งจีนมีสะพานยื่นลงไปในแม่น้ำ เว้นแต่ด้านเหนือสุด ส่วนหลังที่ตรงกับทางเข้าพระปรางค์นั้น มีรูปจระเข้หินอยู่ด้านหน้าข้างละตัว ศาลาเหล่านี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ เหมือนกันหมด คือ หลังคาเป็นรูปเก๋งจีน มียกพื้นสำหรับนั่งพักทำด้วยหินทรายสีเขียว โดยเฉพาะ ๓ หลังตรงประตูซุ่มยอดมงกุฎนั้น หลังเหนือและใต้มีแท่นหินสีเขียวตั้งอยู่ตรงกลาง เข้าใจว่าจะเป็นที่สำหรับวางของ และหลังศาลาเก๋งจีน ๓ หลังนี้มีรูปกินรีแบบจีนทำด้วยหินทรายสีเขียวตั้งอยู่ ๒ ตัวภูเขาจำลอง
อยู่หน้าวัดทางด้านเหนือ หลังศาลาน้ำรูปเก๋งจีน ๓ หลัง กล่าวกันว่า เดิมเป็นภูเขาจำลองที่โปรดให้สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวังในรัชกาลที่ ๑ ต่อมาในรัชกาลที่ ๓ โปรดให้นำมาไว้ที่วัดนี้ ภูเขาจำลองนี้มีรั้วล้อมไว้เป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ มีตุ๊กตาจีน ๒ ตัวนั่งบนแท่นอยู่นอกรั้วด้านหน้า ตรงประตูเข้าทำเป็นรูปทหารเรือเฝ้าอยู่ ๒ คนอนุสาวรีย์ธรรมเจดีย์
อยู่ด้านใต้ของภูเขาจำลอง มีถนนที่ขึ้นจากศาลาท่าน้ำเก๋งจีน ๓ หลังไปพระอุโบสถคั่นกลางอนุสาวรีย์แห่งนี้มีกำแพงเตี้ยๆเป็นรั้วล้อมรอบ ภายในรั้ว นอกจากจะมีโกศหินทรายสีเขียวแบบจีนบรรจุอัฐิของพระธรรมเจดีย์แล้ว ยังมีประตูและมีภูเขาจำลองเตี้ยๆ กับปราศาทแบบจีนเล็กๆ มีตุ๊กตาหินนอนอยู่ภายใน มีภาษาจีนกำกับซึ่งชาวจีนอ่านว่า ฮก ลก ซิ่ววัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่อยู่
34 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02- 466-3167, 02-465-7740, 02-462-3762

รูปภาพอื่นๆ


 กรุงเทพมหานคร - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 กรุงเทพมหานคร - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 กรุงเทพมหานคร - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 กรุงเทพมหานคร - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 กรุงเทพมหานคร - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 กรุงเทพมหานคร - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 กรุงเทพมหานคร - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 กรุงเทพมหานคร - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 กรุงเทพมหานคร - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 กรุงเทพมหานคร - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 กรุงเทพมหานคร - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 กรุงเทพมหานคร - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 กรุงเทพมหานคร - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน กรุงเทพมหานคร

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )สวนสนุกช้าง พรีเซ้นท์ส โกลบอล คาร์นิวัล Global Carnival 2016 ข้างสวนลุม
- ลุมพินีสแควร์(สวนลุมไนซ์บาซาร์เดิม)
2 )ลอนดอน สตรีท (London Street) - พัฒนาการ กรุงเทพฯ
- 2259 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
3 )เดอะ พาซิโอ พาร์ค(The Peseo Park) - กาญจนาภิเษก กรุงเทพ
- 8/-5, 1, 8/1-5 กาญจนาภิเษก แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
4 )ไดโนเซอร์ แพลนเน็ต(Dinosaur Planet) ธีมพาร์คไดโนเสาร์ สุขุมวิท 22 ดิ เอ็มสเปียร์
- ที่ตั้ง เอ็มสเฟียร์ ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ สุขุมวิท 22 ดิ เอ็มสเปียร์ แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร
5 )หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok Art & Culture Centre
- 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330
6 )ตลาดน้ำคลองลัดมะยม(Klong Lat Mayom floating market) กรุงเทพมหานคร
- กรุงเทพมหานคร
7 )ศาลเจ้าพ่อเสือ (Tiger God Shrine)ตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมือง
- เดิมตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมือง กรุงเทพ
8 )พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson House)
- บ้านไทย จิม ทอมป์สัน 6 ซอยเกษมสันต์ พระราม 1 กทม
9 )มาดามทุสโซ Madame Tussauds พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ
- สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 6 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
10 )สยามโอเชียนเวิลด์ Siam Ocean World ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์
- ตั้งอยู่ชั้นบี 1 และบี 2 ในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์
11 )วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (Wat Kalayanamitr) ฝั่งธนบุรี สักการะซำปอกงองค์ใหญ่ ในกรุงเทพ
- ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้
12 )วัดปทุมวนาราม (Wat Pathum Wanaram) ปทุมวัน กรุงเทพ
- 969 ถนน รามา 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
13 )ศาลหลักเมืองกรุงเทพ สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑
- ราชดำเนิน แขวง พระนคร
14 )อุทยานเบญจสิริ และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center )
- สุขมวิท24 แขวงคลองตัน คลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110
15 ) โรงเเรมใบหยกสกาย2 @ Roof top (Baiyoke Tower II or Baiyoke Sky Hotel ) ชั้น 79
- 222 ถ.ราชปรารภ ราชเทวี, กรุงเทพ 10400
16 )วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (Wat Bowonniwet Vihara Rajavaravihara ) ข้าวสาร บางลำภู
- ถ.พระสุเมรุ บางลำพู วัดบวรฯ กรุงเทพ
17 )วัดหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร (Wat Intharawihan)
- 114 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
18 )วัดยานนาวา ( Wat Yan Nawa ) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
19 )วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ( Watrakang ) กรุงเทพมหานคร
- เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
20 )สวนรมณีนาถ (Romaneenart Park) ที่เคยเป็น คุกเก่า ก่อสร้างเมื่อ ร.ศ. 108
- ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดทุกวัน เวลา 05.00 -21.00
21 )วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) Wat Mangkon Kamalawat ตั้งอยู่ ถ. เจริญกรุง เยาวราช
- 423 ถนน เจริญกรุง เขตป้อมปราบ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
22 ) ร็อค อราวด์ เอเชีย Rock around Asia ที่สำหรับคนชอบงานศิลป์จากเอเชีย
- Novotel Hotel | 999 Suvarnabhumi Airport Hotel, กรุงเทพมหานคร (กทม.) 10540, ไทย
23 )วัดเบญจมบพิตร (Wat Benchamabophit) กรุงเทพมหานคร
- 69 ถนนนครปฐม (ถนนฮก) ติดริมคลองเปรมประชากร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
24 )วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่ เขตพระนคร (บ้านหม้อ) กรุงเทพ
- เลขที่ 119 ซอยทิพยวารี ถนนตรีเพชร เขตพระนคร (บ้านหม้อ) กรุงเทพฯ 10200
25 )วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ (Wat Suthat Thepwararam) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
- ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร 10200
26 )วัดภูเขาทอง หรือ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
- 344 บริพัตร Ban Bat, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100
27 )ตลาดวังหลัง อิ่มจัง ช็อปชิล เดินสนุกๆเพลิน ริมน้ำเจ้าพระเยา
- ตรอกวังหลัง ซอยอรุณอัมรินทร์ 22 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
28 )คลองสานพลาซ่า klongsan plaza bangkok แวะทานอาหารหลากหลาย ซื้อของดีราคาถูก
- ท่าน้ำคลองสาน เจริญนคร คลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600
29 )วัดเทพธิดารามวรวิหาร (วัดเทพธิดาราม) ตั้งอยู่ที่ ริมถนนมหาไชย
-
30 )เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ Asiatique The Riverfront กรุงเทพฯ
- เลขที่ 2194 ถนนเจริญกรุง อยู่ระหว่างซอยเจริญกรุง 72-76 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
31 )ปากคลองตลาด (Pak Khlong Talat) ร้านดอกไม้ปากคลองตลาด และ ตลาดนัดสะพานพุทธ
- บริเวณถนนจักรเพชร ยาวจนไปถึงถนนมหาราช ตั้งโอบล้อมวัดราชบูรณะ โรงเรียนราชินีและโรงเรียนสวนกุหลาบ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร
32 )Siam Park City BANGKOK สวนสยาม ทะเล - กรุงเทพ
- 99 Serithai Rd., Khan Na Yao, Bangkok 10230 ‎ สถานที่ท่องเที่ยว - กรุงเทพมหานคร
33 )พักผ่อนในป่ากลางเมือง เที่ยวศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center – QSNCC)
- เป็นศูนย์การประชุมตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ติดกับโรงงานยาสูบ
34 )ที่ท่องเที่ยวศูนย์การค้าสยามสแควร์ (Siam Square)แหล่งที่รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ ไว้มากมาย
- ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
35 )ศาลพระพรหม สี่แยกราชประสงค์ ในบริเวณอนุสาวรีย์และสถานที่สำคัญของกรุงเทพ
- 494 Rajdamri Rd, กรุงเทพมหานคร 10330
36 )ท่องเที่ยวไชน่าทาวน์ เยาวราช ( Yaowarat ) มหัศจรรย์ของกินของใช้ กลางเมืองกรุงเทพ
- ที่อยู่ : ถนนเยาวราช แขวงเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
37 )ที่ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร (Khao San Road) มีอะไรที่คุณยังไมารู้
- ถนนข้าวสาร แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
38 )วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร( วัดโพธิ์ ) พระอารามหลวงคู่กรุงรัตนโกสินทร์ (Wat Pho Temple)
- 2 Sanamchai Road, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 10200 ‎ 02 226 0335
39 )แนะนำวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
- ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 10200

แนะนำที่ท่องเที่ยว 39 ที่ท่องเที่ยวใน กรุงเทพมหานคร


แผนที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่ท่องเที่ยวทั้งหมดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลห้างสรรพสินค้าจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รวมห้างเซ็นทรัล

 1. เซ็นทรัลCentral World  ราชประสงค์
 2. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 3. เซ็นทรัลพลาซา บางนา
 4. เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
 5. เซ็ฯทรัลพลาซ๋าศาลายา
 6. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
 7. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
 8. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
 9. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9
 10. เซ็นทรัล Festival EastVille   เลียบด่วน 
 11. เซ็นทรัลชิดลม
 12. เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์
 13. เซ็นทรัล WestGate    บางใหญ่ 

     กลุ่มเดอะมอลล์

 1. รามคำแหง 2
 2. รามคำแหง 3
 3. ท่าพระ
 4. บางแค
 5. บางกะปิ
 6. The Emporium   สุขุมวิท
 7. Siam Paragon  
 8. Emquartier       สุขุมวิท
 9. Bangkok Mall(กำลังก่อสร้าง)

  

      กลุ่มเอ็มบีเค & สยามพิวรรธน์

 1. MBK Center (มาบุญครอง)
 2. Paradise Park
 3. Siam Center
 4. Siam Dicovery Center

 

     กลุ่มสยาม รีเทล

 1. Fashion Island  รามอินทรา
 2. Promenade
 3. Terminal 21   สุขุมวิท 
 4. Life Center 

     

      กลุ่มสยามฟิวเจอร์

 

 1. Espanade  รัชดาภิเษก
 2. Siam Square 
 3. จามจุรีสแควร์ 
 4. King Power Complex
 5. Gateway  เอกมัย

      Asia Tique  เจริญกรุง  

      Amorini  รามอินทรา กม.12

      Bright City Life Mall พระราม 2

 

      โบ๊เบ๊ทาวเวอร์

      Center One

      Central  Embassy  เพลินจิต  

      Center Point   ปทุมวัน

      Circle 

      Crystal Park   บางเขน 

      Crystal       ราชพฤกษ์

      Crystal        ชัยพฤกษ์

      CDC Crystal Design Center

      8 eight Thonglor  สุขุมวิท

      Fashion Mall

      Fortune Town รัชดา

      เกสรพลาซ่า

      Happy Land  บางกะปิ

      Horizon   สุขุมวิท 63 

      In Square  จัตุจักร      

      Imprerial World 

      Isetan

      J J Mall   จตุจักร

      K Village  พระราม 4  

      London Street   พัฒนาการ 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

 1. สาขา แจ้งวัฒนะ
 2. สาขา ดอนเมือง
 3. สาขา ดาวคะนอง
 4. สาขา บางนา
 5. สาขา บางบอน
 6. สาขา บางปะกอก
 7. สาขา บางพลี
 8. สาขา พระราม 2
 9. สาขา พระราม 2 สาขา 2
 10. สาขา พระราม 4 (เอกซ์ตร้า)
 11. สาขา เพชรเกษม
 12. สาขา เพชรเกษม 2 (เอกซ์ตร้า)
 13. สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์
 14. สาขา รังสิต
 15. สาขา รังสิต 2
 16. สาขา รังสิต คลอง6
 17. สาขา รัตนาธิเบศร์
 18. สาขา รัตนาธิเบศร์ 2
 19. สาขา รัชดาภิเษก (เอกซ์ตร้า)
 20. สาขา ร่มเกล้า
 21. สาขา รามอินทรา
 22. สาขา ราชดำริ
 23. สาขา ราษฎร์บูรณะ (จัมโบ้)
 24. สาขา ลาดพร้าว
 25. สาขา ลำลูกกา
 26. สาขา ลำลูกกา 2
 27. สาขา วงศ์สว่าง
 28. สาขา ศรีนครินทร์
 29. สาขา สะพานควาย
 30. สาขา สุขสวัสดิ์
 31. สาขา สุขาภิบาล 3
 32. สาขา สุวินทวงศ์
 33. สาขา หนองจอก
 34. สาขา หัวหมาก
 35. สาขา อิสรภาพ
 36. สาขา อ้อมใหญ่
 37. สาขา เอกมัย
 38. สาขา อ่อนนุช (เอกซ์ตร้า)
 39. สาขา กัลปพฤกษ์ 

 

    สยามแม็คโคร

 1. สาขา ลาดพร้าว
 2. สาขา บางบอน
 3. สาขา จรัญสนิทวงศ์
 4. สาขา สาทร
 5. สาขา สามเสน
 6. สาขา รามอินทรา
 7. สาขา กัลปพฤกษ์ 
 8. สาขา ศรีนครินทร์
 9. สาขา นครอินทร์

      Marche  รามคำแหง 53 

      Mega  วังบูรพา

      Plearnary Mall   วัชรพล 

      PURE PLACE 

1. สาขา รังสิต คลอง 2

2. สาขา รามคำแหง 110

3. สาขา ราชพฤกษ์

      Paseo Mall

1.สาขาลาดกระบัง

2.สาขากาญจนาภิเษก

3.สาขารามคำแหง

      Park Village  พระราม 2 

      Palladium World  ราชปรารภ 

      Platinum Fashion Mall ประตูน้ำ

      Rain Hill   สุขุมวิท 47 

Tesco Lotus

 1. สาขา ปิ่นเกล้า
 2. สาขา พระราม 1
 3. สาขา พระราม 2
 4. สาขา พระราม 3
 5. สาขา บางแค
 6. สาขา บางกะปิ
 7. สาขา บางปะกอก
 8. สาขา ประชาชื่น
 9. สาขา มีนบุรี
 10. สาขา ฟอร์จูน ทาวน์
 11. สาขา ลาดพร้าว
 12. สาขา หลักสี่
 13. สาขา ซีคอนสแควร์
 14. สาขา สุขาภิบาล 1
 15. สาขา สุขาภิบาล 3
 16. สาขา สุขุมวิท
 17. สาขา วังหิน
 18. สาขา จรัญสนิทวงศ์
 19. สาขา แจ้งวัฒนะ
 20. สาขา พัฒนาการ
 21. สาขา หนองจอก

    ห้างโรบินสัน

      1.  สุขุมวิท

      2.  บางรัก

      3.  ลาดหญ้า

      4.  รังสิต

      5.  บางแค

      6.  ศรีนครินทร์

      7.  รัคนาธิเบศร์

      8.  รามอินทรา

      9.  พระราม 9

     10. บางนา

     

    พันธุ์ทิพย์พลาซ่า

 1. สาขา ประตูน้ำ
 2. สาขา งามวงศ์วาน
 3. สาขา บางกะปิ

 

     กลุ่มสยาม รีเทล

 1. Fashion Island  รามอินทรา
 2. Promenade
 3. Terminal 21   สุขุมวิท 
 4. Life Center 

 

     กลุ่มซีคอน 

      Seacon square  ศรีนครินทร์

      Seacon square  บางแค
 

      Suanlum nightBazaar  รัชดา   

      Supreme Complex  สามเสน  

      Season Fashion Mall  

      Sena Fest คลองสาน

      Soho Variety Mall    

      The Street   รัชดา 

       The Sense  

      The Square  บางบัวทอง      

      Town Square กำลังก่อสร้าง 

      ห้างตั้งฮั่วเสง                   

      The Walk  เลียบด่วนรามอินทรา

      Tokyu
      Venice Di Iris   วัชรพล

 

      Watergate Pavillion  ประตูน้ำ

      Yodpiman River Walk

      Zen Dep

แผนที่ห้างสรรพสินค้าจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล