Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร : แนะนำวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )


-ข้อมูล รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง
-ที่อยู่ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 10200

ค่าเข่าชม : ไทยไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับชาวต่างประเทศเสียค่าเข้าชม 200 บาท

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )

ประวัติวัดพระแก้ว เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เสร็จขึ้นครองราชสมบัติ ในปี พ.ศ. 2325 ได้ทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2325 โดยมีที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับพระราชวังเดิม ของกรุงธนบุรี ซึ่งพระบรมมหาราชวังนี้มีเนื้อที่ 152 ไร่ 2 งาน รวมความยาวโดยรอบสี่ด้านกำแพง ได้ทั้งหมด 1,910 เมตร ประกอบไปด้วยป้อมปราการ กับประตูพระราชวังโดยรอบ ภายในของพระบรมมหาราชวัง แบ่งเป็นสี่ส่วน คือ พระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นกลาง พระราชฐานชั้นใน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ลักษณะแบบแผนการก่อสร้างคล้ายคลึงกับพระบรมมหาราชวังเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ มีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในบริเวณวังเหมือนกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระอารามหลวง ในเขตวังนี้นับเป็นแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่โบราณ สำหรับ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐาน "พระแก้วมรกต" รวมถึงเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล โดยเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส เที่ยววัดพระแก้ว ภายในวัดพระแก้วมีอาคารสำคัญและอาคารประกอบเป็นจำนวนมาก จึงขอแบ่งกลุ่มอาคารออกเป็น 3 กลุ่ม ตามตำแหน่งและความสำคัญ ดังนี้… กลุ่มพระอุโบสถ : เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสูงสุด มี "พระอุโบสถ" เป็นอาคารประธาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ล้อมรอบด้วยศาลาราย พระโพธิ์ธาตุพิมาน หอราชพงศานุสรณ์ หอราชกรมานุสรณ์ หอระฆัง หอพระคันธารราษฎร์ วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว สำหรับพระอุโบสถตั้งอยู่ส่วนกลางของวัด มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีซุ้มประดิษฐานเสมารวม 8 ซุ้ม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2326 ก่อนจะสำเร็จเรียบร้อยลงใน พ.ศ. 2328 ส่วนหลักฐานการก่อสร้างและรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถไม่ชัดเจนนัก นอกจากบ่งไว้ว่าฝาผนังรอบนอกเป็นลายรดน้ำปิดทองรูปกระหนกเครือแย่งทรงข้าวบิณฑ์ดอกในบนพื้นสีชาด ฝาผนังด้านในเหนือประตูด้านสกัดเป็นภาพเรื่องมารวิชัยและเรื่องไตรภูมิ ฝาผนังด้านยาวเขียนภาพเทพชุมนุมตามแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยา ฝาผนังระหว่างหน้าต่างเขียนภาพเรื่องปฐมสมโพธิ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ ซึ่งปรากฏว่ามีการแก้ไขในรัชกาลที่ 3 และ 4 ในภายหลังดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน ภายในพระอุโบสถได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตั้งแต่เพดานถึงพื้น กลางห้องประดิษฐาน "พระแก้วมรกต" ในบุษบกทองคำพร้อมด้วยพระพุทธรูปสำคัญมากมาย วัดพระแก้ว กลุ่มฐานไพที : กลุ่มอาคารบริเวณฐานไพที มีอาคารหลักสามหลัง คือ ปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ และวัตถุประดับตกแต่งอื่น ๆ เช่น รูปปั้นสัตว์หิมพานต์ บุษบกพระราชลัญจกร นครวัดจำลอง พระสุวรรณเจดีย์ และพนมหมาก วัดพระแก้ว กลุ่มอาคารและสิ่งประดับอื่น ๆ : หอพระนาก พระเศวตกุฏาคารวิหารยอด หอมณเฑียรธรรม พระอัษฎามหาเจดีย์ ยักษ์ทวารบาล และจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียง ซึ่งมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจำนวน 178 ห้อง เรียงต่อกันยาวตลอดฝาผนังทั้ง 4 ทิศ มีเนื้อหาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ทั้งนี้ วัดพระแก้ว ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด การบูรณะครั้งใหญ่ทั้งพระอารามมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี ใน พ.ศ.2425 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอาราม ในโอกาสที่มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ในรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามอีกครั้ง ใน พ.ศ. 2525 เมื่อมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานในการบูรณะ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ยกเว้นแต่วันที่มีพระราชพิธีต่าง ๆ ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับชาวต่างประเทศเสียค่าเข้าชม 200 บาทNa Phra Lan Road, Palace Road, Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand.โทรศัพท์: 02 224 3290รูปภาพอื่นๆ


 กรุงเทพมหานคร - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )

 กรุงเทพมหานคร - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน กรุงเทพมหานคร

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )สวนสนุกช้าง พรีเซ้นท์ส โกลบอล คาร์นิวัล Global Carnival 2016 ข้างสวนลุม
- ลุมพินีสแควร์(สวนลุมไนซ์บาซาร์เดิม)
2 )ลอนดอน สตรีท (London Street) - พัฒนาการ กรุงเทพฯ
- 2259 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
3 )เดอะ พาซิโอ พาร์ค(The Peseo Park) - กาญจนาภิเษก กรุงเทพ
- 8/-5, 1, 8/1-5 กาญจนาภิเษก แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
4 )ไดโนเซอร์ แพลนเน็ต(Dinosaur Planet) ธีมพาร์คไดโนเสาร์ สุขุมวิท 22 ดิ เอ็มสเปียร์
- ที่ตั้ง เอ็มสเฟียร์ ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ สุขุมวิท 22 ดิ เอ็มสเปียร์ แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร
5 )หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok Art & Culture Centre
- 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330
6 )ตลาดน้ำคลองลัดมะยม(Klong Lat Mayom floating market) กรุงเทพมหานคร
- กรุงเทพมหานคร
7 )ศาลเจ้าพ่อเสือ (Tiger God Shrine)ตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมือง
- เดิมตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมือง กรุงเทพ
8 )พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson House)
- บ้านไทย จิม ทอมป์สัน 6 ซอยเกษมสันต์ พระราม 1 กทม
9 )มาดามทุสโซ Madame Tussauds พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ
- สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 6 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
10 )สยามโอเชียนเวิลด์ Siam Ocean World ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์
- ตั้งอยู่ชั้นบี 1 และบี 2 ในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์
11 )วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (Wat Kalayanamitr) ฝั่งธนบุรี สักการะซำปอกงองค์ใหญ่ ในกรุงเทพ
- ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้
12 )วัดปทุมวนาราม (Wat Pathum Wanaram) ปทุมวัน กรุงเทพ
- 969 ถนน รามา 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
13 )ศาลหลักเมืองกรุงเทพ สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑
- ราชดำเนิน แขวง พระนคร
14 )อุทยานเบญจสิริ และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center )
- สุขมวิท24 แขวงคลองตัน คลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110
15 ) โรงเเรมใบหยกสกาย2 @ Roof top (Baiyoke Tower II or Baiyoke Sky Hotel ) ชั้น 79
- 222 ถ.ราชปรารภ ราชเทวี, กรุงเทพ 10400
16 )วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (Wat Bowonniwet Vihara Rajavaravihara ) ข้าวสาร บางลำภู
- ถ.พระสุเมรุ บางลำพู วัดบวรฯ กรุงเทพ
17 )วัดหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร (Wat Intharawihan)
- 114 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
18 )วัดยานนาวา ( Wat Yan Nawa ) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
19 )วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ( Watrakang ) กรุงเทพมหานคร
- เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
20 )สวนรมณีนาถ (Romaneenart Park) ที่เคยเป็น คุกเก่า ก่อสร้างเมื่อ ร.ศ. 108
- ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดทุกวัน เวลา 05.00 -21.00
21 )วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) Wat Mangkon Kamalawat ตั้งอยู่ ถ. เจริญกรุง เยาวราช
- 423 ถนน เจริญกรุง เขตป้อมปราบ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
22 ) ร็อค อราวด์ เอเชีย Rock around Asia ที่สำหรับคนชอบงานศิลป์จากเอเชีย
- Novotel Hotel | 999 Suvarnabhumi Airport Hotel, กรุงเทพมหานคร (กทม.) 10540, ไทย
23 )วัดเบญจมบพิตร (Wat Benchamabophit) กรุงเทพมหานคร
- 69 ถนนนครปฐม (ถนนฮก) ติดริมคลองเปรมประชากร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
24 )วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่ เขตพระนคร (บ้านหม้อ) กรุงเทพ
- เลขที่ 119 ซอยทิพยวารี ถนนตรีเพชร เขตพระนคร (บ้านหม้อ) กรุงเทพฯ 10200
25 )วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ (Wat Suthat Thepwararam) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
- ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร 10200
26 )วัดภูเขาทอง หรือ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
- 344 บริพัตร Ban Bat, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100
27 )ตลาดวังหลัง อิ่มจัง ช็อปชิล เดินสนุกๆเพลิน ริมน้ำเจ้าพระเยา
- ตรอกวังหลัง ซอยอรุณอัมรินทร์ 22 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
28 )คลองสานพลาซ่า klongsan plaza bangkok แวะทานอาหารหลากหลาย ซื้อของดีราคาถูก
- ท่าน้ำคลองสาน เจริญนคร คลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600
29 )วัดเทพธิดารามวรวิหาร (วัดเทพธิดาราม) ตั้งอยู่ที่ ริมถนนมหาไชย
-
30 )เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ Asiatique The Riverfront กรุงเทพฯ
- เลขที่ 2194 ถนนเจริญกรุง อยู่ระหว่างซอยเจริญกรุง 72-76 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
31 )ปากคลองตลาด (Pak Khlong Talat) ร้านดอกไม้ปากคลองตลาด และ ตลาดนัดสะพานพุทธ
- บริเวณถนนจักรเพชร ยาวจนไปถึงถนนมหาราช ตั้งโอบล้อมวัดราชบูรณะ โรงเรียนราชินีและโรงเรียนสวนกุหลาบ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร
32 )Siam Park City BANGKOK สวนสยาม ทะเล - กรุงเทพ
- 99 Serithai Rd., Khan Na Yao, Bangkok 10230 ‎ สถานที่ท่องเที่ยว - กรุงเทพมหานคร
33 )พักผ่อนในป่ากลางเมือง เที่ยวศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center – QSNCC)
- เป็นศูนย์การประชุมตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ติดกับโรงงานยาสูบ
34 )ที่ท่องเที่ยวศูนย์การค้าสยามสแควร์ (Siam Square)แหล่งที่รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ ไว้มากมาย
- ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
35 )ศาลพระพรหม สี่แยกราชประสงค์ ในบริเวณอนุสาวรีย์และสถานที่สำคัญของกรุงเทพ
- 494 Rajdamri Rd, กรุงเทพมหานคร 10330
36 )ท่องเที่ยวไชน่าทาวน์ เยาวราช ( Yaowarat ) มหัศจรรย์ของกินของใช้ กลางเมืองกรุงเทพ
- ที่อยู่ : ถนนเยาวราช แขวงเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
37 )ที่ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร (Khao San Road) มีอะไรที่คุณยังไมารู้
- ถนนข้าวสาร แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
38 )วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร( วัดโพธิ์ ) พระอารามหลวงคู่กรุงรัตนโกสินทร์ (Wat Pho Temple)
- 2 Sanamchai Road, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 10200 ‎ 02 226 0335
39 )พาท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
- 34 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02- 466-3167, 02-465-7740, 02-462-3762

แนะนำที่ท่องเที่ยว 39 ที่ท่องเที่ยวใน กรุงเทพมหานคร


แผนที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่ท่องเที่ยวทั้งหมดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลห้างสรรพสินค้าจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รวมห้างเซ็นทรัล

 1. เซ็นทรัลCentral World  ราชประสงค์
 2. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 3. เซ็นทรัลพลาซา บางนา
 4. เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
 5. เซ็ฯทรัลพลาซ๋าศาลายา
 6. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
 7. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
 8. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
 9. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9
 10. เซ็นทรัล Festival EastVille   เลียบด่วน 
 11. เซ็นทรัลชิดลม
 12. เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์
 13. เซ็นทรัล WestGate    บางใหญ่ 

     กลุ่มเดอะมอลล์

 1. รามคำแหง 2
 2. รามคำแหง 3
 3. ท่าพระ
 4. บางแค
 5. บางกะปิ
 6. The Emporium   สุขุมวิท
 7. Siam Paragon  
 8. Emquartier       สุขุมวิท
 9. Bangkok Mall(กำลังก่อสร้าง)

  

      กลุ่มเอ็มบีเค & สยามพิวรรธน์

 1. MBK Center (มาบุญครอง)
 2. Paradise Park
 3. Siam Center
 4. Siam Dicovery Center

 

     กลุ่มสยาม รีเทล

 1. Fashion Island  รามอินทรา
 2. Promenade
 3. Terminal 21   สุขุมวิท 
 4. Life Center 

     

      กลุ่มสยามฟิวเจอร์

 

 1. Espanade  รัชดาภิเษก
 2. Siam Square 
 3. จามจุรีสแควร์ 
 4. King Power Complex
 5. Gateway  เอกมัย

      Asia Tique  เจริญกรุง  

      Amorini  รามอินทรา กม.12

      Bright City Life Mall พระราม 2

 

      โบ๊เบ๊ทาวเวอร์

      Center One

      Central  Embassy  เพลินจิต  

      Center Point   ปทุมวัน

      Circle 

      Crystal Park   บางเขน 

      Crystal       ราชพฤกษ์

      Crystal        ชัยพฤกษ์

      CDC Crystal Design Center

      8 eight Thonglor  สุขุมวิท

      Fashion Mall

      Fortune Town รัชดา

      เกสรพลาซ่า

      Happy Land  บางกะปิ

      Horizon   สุขุมวิท 63 

      In Square  จัตุจักร      

      Imprerial World 

      Isetan

      J J Mall   จตุจักร

      K Village  พระราม 4  

      London Street   พัฒนาการ 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

 1. สาขา แจ้งวัฒนะ
 2. สาขา ดอนเมือง
 3. สาขา ดาวคะนอง
 4. สาขา บางนา
 5. สาขา บางบอน
 6. สาขา บางปะกอก
 7. สาขา บางพลี
 8. สาขา พระราม 2
 9. สาขา พระราม 2 สาขา 2
 10. สาขา พระราม 4 (เอกซ์ตร้า)
 11. สาขา เพชรเกษม
 12. สาขา เพชรเกษม 2 (เอกซ์ตร้า)
 13. สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์
 14. สาขา รังสิต
 15. สาขา รังสิต 2
 16. สาขา รังสิต คลอง6
 17. สาขา รัตนาธิเบศร์
 18. สาขา รัตนาธิเบศร์ 2
 19. สาขา รัชดาภิเษก (เอกซ์ตร้า)
 20. สาขา ร่มเกล้า
 21. สาขา รามอินทรา
 22. สาขา ราชดำริ
 23. สาขา ราษฎร์บูรณะ (จัมโบ้)
 24. สาขา ลาดพร้าว
 25. สาขา ลำลูกกา
 26. สาขา ลำลูกกา 2
 27. สาขา วงศ์สว่าง
 28. สาขา ศรีนครินทร์
 29. สาขา สะพานควาย
 30. สาขา สุขสวัสดิ์
 31. สาขา สุขาภิบาล 3
 32. สาขา สุวินทวงศ์
 33. สาขา หนองจอก
 34. สาขา หัวหมาก
 35. สาขา อิสรภาพ
 36. สาขา อ้อมใหญ่
 37. สาขา เอกมัย
 38. สาขา อ่อนนุช (เอกซ์ตร้า)
 39. สาขา กัลปพฤกษ์ 

 

    สยามแม็คโคร

 1. สาขา ลาดพร้าว
 2. สาขา บางบอน
 3. สาขา จรัญสนิทวงศ์
 4. สาขา สาทร
 5. สาขา สามเสน
 6. สาขา รามอินทรา
 7. สาขา กัลปพฤกษ์ 
 8. สาขา ศรีนครินทร์
 9. สาขา นครอินทร์

      Marche  รามคำแหง 53 

      Mega  วังบูรพา

      Plearnary Mall   วัชรพล 

      PURE PLACE 

1. สาขา รังสิต คลอง 2

2. สาขา รามคำแหง 110

3. สาขา ราชพฤกษ์

      Paseo Mall

1.สาขาลาดกระบัง

2.สาขากาญจนาภิเษก

3.สาขารามคำแหง

      Park Village  พระราม 2 

      Palladium World  ราชปรารภ 

      Platinum Fashion Mall ประตูน้ำ

      Rain Hill   สุขุมวิท 47 

Tesco Lotus

 1. สาขา ปิ่นเกล้า
 2. สาขา พระราม 1
 3. สาขา พระราม 2
 4. สาขา พระราม 3
 5. สาขา บางแค
 6. สาขา บางกะปิ
 7. สาขา บางปะกอก
 8. สาขา ประชาชื่น
 9. สาขา มีนบุรี
 10. สาขา ฟอร์จูน ทาวน์
 11. สาขา ลาดพร้าว
 12. สาขา หลักสี่
 13. สาขา ซีคอนสแควร์
 14. สาขา สุขาภิบาล 1
 15. สาขา สุขาภิบาล 3
 16. สาขา สุขุมวิท
 17. สาขา วังหิน
 18. สาขา จรัญสนิทวงศ์
 19. สาขา แจ้งวัฒนะ
 20. สาขา พัฒนาการ
 21. สาขา หนองจอก

    ห้างโรบินสัน

      1.  สุขุมวิท

      2.  บางรัก

      3.  ลาดหญ้า

      4.  รังสิต

      5.  บางแค

      6.  ศรีนครินทร์

      7.  รัคนาธิเบศร์

      8.  รามอินทรา

      9.  พระราม 9

     10. บางนา

     

    พันธุ์ทิพย์พลาซ่า

 1. สาขา ประตูน้ำ
 2. สาขา งามวงศ์วาน
 3. สาขา บางกะปิ

 

     กลุ่มสยาม รีเทล

 1. Fashion Island  รามอินทรา
 2. Promenade
 3. Terminal 21   สุขุมวิท 
 4. Life Center 

 

     กลุ่มซีคอน 

      Seacon square  ศรีนครินทร์

      Seacon square  บางแค
 

      Suanlum nightBazaar  รัชดา   

      Supreme Complex  สามเสน  

      Season Fashion Mall  

      Sena Fest คลองสาน

      Soho Variety Mall    

      The Street   รัชดา 

       The Sense  

      The Square  บางบัวทอง      

      Town Square กำลังก่อสร้าง 

      ห้างตั้งฮั่วเสง                   

      The Walk  เลียบด่วนรามอินทรา

      Tokyu
      Venice Di Iris   วัชรพล

 

      Watergate Pavillion  ประตูน้ำ

      Yodpiman River Walk

      Zen Dep

แผนที่ห้างสรรพสินค้าจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล