Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ : พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอง ๔ กิโลเมตร
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่


-ข้อมูล เมืองโบราณที่กล่าวถึงวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอ และเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ
-ที่อยู่ ตั้งอยู่ที่บ้านพระลอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอง ๔ กิโลเมตร

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่

ระธาตุพระลอ อยู่ที่ตำบลบ้านกลาง ห่างจากอำเภอสองประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงความรักอมตะของพระลอแห่งนครแมนสรวง และพระเพื่อน-พระแพงแห่งเมืองสรอง เป็นต้นกำเนิดของวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอซึ่งจัดว่าเก่าแก่ที่สุด สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น บทประพันธ์ลิลิตพระลอได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดลิลิตบทหนึ่งเพราะบรรยายได้อย่างไพเราะ คือ
เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใดพี่เอย
เสียงย่อมยอยศใคร ทั่วหล้า
สองเขือพี่หลับใหล ลืมตื่น ฤาพี่
สองพี่คิดเองอ้า อย่าได้ถามเผือ

วัดพระธาตุพระลอ ตั้งอยู่ที่บ้านพระลอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอง ๔ กิโลเมตร เป็นโบราณสถานที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับเวียงสรอง เมืองโบราณที่กล่าวถึงวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอ และเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ พระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอสอง ภายในวัดมีรูปปั้นของ พระลอ พระเพื่อน พระแพง พระธาตุพระลอ พระธาตุพระลอ เป็นโบราณสถานที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับเวียงสอง เมืองโบราณที่กล่าวถึงวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอ และเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ พระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอสอง ภายในวัดมีรูปปั้นของพระลอ พระเพื่อน พระแพง ประวัติความเป็นมา เดิมวัดพระธาตุพระลอนี้เดิมเรียก ธาตุหินส้ม เพราะแต่เดิมก่อนที่จะสร้างพระธาตุนั้นพบว่้ามีซากอิฐและหินกองใหญ่อยู่ หินนี้มีลักษณะเป็นหินส้ม แต่ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น พระธาตุพระลอ การก่อสร้างสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากมีการขุดพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น ดาบ และพระพุทธรูป ซึ่งเป็น ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย หล่อด้วยตะกั่ว รูปแบบเจดีย์เป็นทรงลังกา พ.ศ. 2325 ได้รับพระราชทานวิสุึงคามสีมา พ.ศ. 2521จังหวัดให้สร้างอนุสาวรีย์พระลอ พระเพื่อนพระแพงขึ้นในบริเวณวัด เป็นรูปปั้นของกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ที่ถูกทหารยิงด้วยธนูจนสิ้นพระชนม์ ประเพณีการนมัสการพระธาตุพระลอกำหนดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เหนือของทุกปี พระธาตุพระลอ อยู่ที่ตำบลบ้านกลาง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1154 กม.ที่ 54 ห่างจากอำเภอสอง ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงความรักอมตะของพระลอแห่งนครแมนสรวง และพระเพื่อน-พระแพง แห่งเมืองสรอ
การเดินทาง

ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 101 ประมาณ 24 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 103 อีกราว 18กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาสู่อำเภอสองใช้ทางหลวงหมายเลข 1154 กม. ที่ 54

รูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดแพร่ - พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่

 จังหวัดแพร่ - พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่

 จังหวัดแพร่ - พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่

 จังหวัดแพร่ - พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่

 จังหวัดแพร่ - พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่

 จังหวัดแพร่ - พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่

 จังหวัดแพร่ - พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่

 จังหวัดแพร่ - พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่

 จังหวัดแพร่ - พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดแพร่

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )วัดจองกลาง (วัดสระบ่อแก้ว) Wat Srabo Kaew ตำบลในเวียง อำภอเมือง จังหวัดแพร่
- ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
2 )วัดพงษ์สุนันท์ (Wat Phong Sunan) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
- บนถนนคำลือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
3 )วัดพระธาตุจอมแจ้ง(Wat Phra That Chom Chaeng) ป่าแดง เมืองแพร่ จังหวัดแพร่
- หมู่บ้าน ป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ จังหวัดแพร่
4 )วนอุทยานแพะเมืองผี (Pae Muang Pee) ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่
- ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่
5 )วัดพระนอน วัดพระธาตุสุโทนมงคลคี - ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
- วัดพระธาตุสุโทน อ.เด่นชัย จ.แพร่ อยู่ริมถนนหมายเลข 101 (เด่นชัย-ลำปาง)
6 )วัดจอมสวรรค์( Wat Chom Sawan) ตำบลในเวียง จังหวัด แพร่ เป็นศิลปะแบบพม่า
- ตั้งอยู่ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
7 )วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อยู่ที่ตำบลช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่
- อยู่ที่ตำบลช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่

แนะนำที่ท่องเที่ยว 7 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดแพร่


19.สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่

19.ที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่

 1. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย(Wiang Kosai National Park)
 2. อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง(Doi Pha Klong National Park)
 3. วัดสระบ่อแก้ว( Wat Sa Bo Kaeo)
 4. วัดพระธาตุช่อแฮ (Wat Phra That Cho Hae)  
 5. วัดพระธาตุจอมแจ้ง(Wat Phra That Chom Chaeng)   
 6. วัดจอมสวรรค์(Wat Chom Sawan)  
 7. วนอุทยานแพะเมืองผี (Pae Muang Pee Forest Park)
 8. ภูเขาหินปะการัง( Doi Pha-Klong National Park) 
 9. พิพิธภัณฑ์เสรีไทย-พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
 10. พระธาตุพระลอ (Phra That Phra Lao )
 11. พระธาตุพระลอ (Phra That Phra La )
 12. น้ำตกห้วยโรง  (Huai Rong Waterfall) 
 13. น้ำตกแม่แคม   
 14. น้ำตกตาดหมอก Tat Mok Waterfall ( Ban Mae Khaem )
 15. ถ้ำผานางคอย (Pha Nang Khoi Cave)    
 16. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง (ถ้ำเอราวัณ)
 17. แก่งหลวง (Kaeng Luang Railway Station)
 18. วัดพงษ์สุนันท์ (Wat Phong Sunan)
 19. วัดพระนอน วัดพระธาตุสุโทนมงคลคี (Wat Phra That Suthon Mongkhon Khiri)

ที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่อำเภอต่างๆ

อำเภอเมืองแพร่

 1. บ้านประทับใจ
 2. วัดจอมสวรรค์
 3.  วนอุทยานแพะเมืองผี
 4.  วัดหลวง
 5.  วัดสระบ่อแก้ว
 6.  วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
 7.  ศาลหลักเมืองแพร่
 8.  วัดพระธาตุช่อแฮ
 9.  พระธาตุจอมแจ้ง
 10.  อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
 11. วัดพระธาตุดอยเล็ง
 12. วัดพระนอน
 13. หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง
 14. หมู่บ้านโป่งศรี
 15. หมู่บ้านร่องฟอง
 16. น้ำตกแม่แคม
 17. น้ำตกตาดหมอก
 18. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
 19.  วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

อำเภอสูงเม่น

 

 1. ตลาดหัวดง
 2. วัดพระหลวง หรือ วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง
 3. บ้านเพื่อนฝูง
 4. อ่างเก็บน้ำแม่มาน

อำเภอเด่นชัย

 1. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

อำเภอลอง

 

 1.  สวนหินมหาราช 
 2. วัดพระธาตุศรีดอนคำ
 3. หมู่บ้านทอผ้าตีนจก
 4. แก่งหลวงและถ้ำเอราวัณ
 5.  อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

อำเภอวังชิ้น

 1. น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง และ แม่เกิ๋งน้อย
 2. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
 3. บ่อน้ำร้อนแม่จอก
 4. อำเภอหนองม่วงไข่
 5. ถ้ำจำปู

อำเภอร้องกวาง

 1. ถ้ำผานางคอย
 2. น้ำตกห้วยโรง
 3. พระธาตุปูแจ
 4. น้ำตกตาดซาววา

อำเภอสอง

 1. อุทยานแห่งชาติแม่ยม
 2. พระธาตุพระลอ

การเดินทางไปจังหวัดแพร่

 1.ทางรถยนต์
แผนที่เส้นทางกรุงเทพ-แพร่
ทางรถยนต์ แพร่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 551 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 11 ที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ สู่แพร่โดยผ่านจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และอุตรดิตถ์
2.ทางรถประจำทาง
ทางรถโดยสาร บริษัทขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางธรรมดาและปรับอากาศบริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 02-936-2852-66 หรือ Call Center 1490 จากตัวจังหวัดแพร่มีรถประจำทางไปจังหวัดใกล้เคียง คือ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และสุโขทัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งจังหวัดแพร่ โทร. 054-511800
3.ทางรถไฟ
ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟไปยังอำเภอเด่นชัย แล้วต่อรถประจำทางเข้าตัวเมืองแพร่ ซึ่งอยู่ห่างจากเด่นชัยประมาณ 20 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1690
4.ทางเครื่องบิน
ทางเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด มีเครื่องบินระหว่าง กรุงเทพฯ-จังหวัดแพร่ และระหว่างจังหวัดแพร่-น่าน ติดต่อ โทร. 02-356-1111 (กรุงเทพฯ) โทร. (054) 511123 (แพร่)